Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за регистрация и извършване на покупки в онлайн магазин
www.buy-bg.com


Тези Общи условия уреждат отношенията по регистрацията в магазина, извършването на покупки на каталожни стоки и всички останали действия и въпроси, свързани с пазаруването в онлайн-магазин www.buy-bg.com.

І. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. “ОНЛАЙН-МАГАЗИН” или „МАГАЗИН” представлява сайтът www.buy-bg.com, в който желаещите да закупят стока от представения каталог следва да се регистрират, да изпълнят определени задължения и да отговарят на определени условия. www.buy-bg.com се поддържа и е собственост на дружество "БАЙ-БГ ООД".

2. „БАЙ-БГ ООД” или „ПРОДАВАЧ” е търговец по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление: 1404 гр.София,
бул.“България” № 75, ет. 4, рег. в Търговския регистър с ЕИК: BG201588238 и представлявано от Радослав Димитров Козарев и Серги Бойков Боянов в качеството си на Управители.

3. „ПОТРЕБИТЕЛ” или „КУПУВАЧ” е физическо или юридическо лице, отговарящo на изискванията на тези Общи условия, което се е регистрирало успешно и е получило акаунт в www.buy-bg.com.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ може да реализира покупка, ако е изпълнил и другите изисквания, посочени в сайта и тези Общи условия;

- Физическите лица ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ следва да са дееспособни лица, навършили 18 години, като по изключение стоки до 200 лева могат да закупуват и лица, навършили 16 години, но само със съгласието на свой родител/попечител и след попълване на съответните полета относно родителя/попечителя.

4. „СТОКИ” са всички вещи и/или изделия, както и резервни части и консумативи за вещи и изделия, които се предлагат за покупка на ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ и се намират в каталога на www.buy-bg.com.

- Всяка стока има свой каталожен номер в магазина, като за нея се представят, индивидуализираща информация /включително такава за размер/, снимка /при възможност/ и цена.

5. „ЦЕНА НА СТОКА” представлява нейната стойност, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва да заплати на ПРОДАВАЧА.

- Цената на стоката е с включен ДДС и е за 1 брой стока.

- В цената не се включват разходите по доставката на стоката, дължими към Български пощи ЕАД или куриер, които се фактурират и заплащат едновременно с цената на стоката и са посочени в www.buy-bg.com

- Разходите по доставката не се заплащат в случай, че цената на стоката или стоките, заявени с една поръчка, надхвърля 100 лева.Чл. 2. Тези Общи условия важат и се прилагат за всички покупки в магазина и спрямо всички негови ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/.

II. РЕГИСТРАЦИЯ, ВЛИЗАНЕ И ПРОМЯНА НА ДАННИ

Чл. 3. (1) Лицата, желаещи да бъдат ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ следва регистрират, като да попълнят регистрационната форма, съдържаща следните задължителни полета:

- потребителско име /това винаги е електронния адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/!;

- парола и нейното потвърждаване;

- име и фамилия /фирма/;

- пълен и точен адрес за контакт с пощенски код, името на държавата и града;

- ЕИК /за фирми/;

- телефон за контакт;

- факс /в случай, че няма се попълва тире/;

- възраст /за физически лица/;

- имената на родителя/попечителя /за физически лица потребители от 16 до 18 години/;

- имената на представляващия /управляващия/ фирмата /за фирми/;

- декларация, че попълнените данни са истински и съгласие тези данни да се събират и съхраняват от www.buy-bg.com;

- съгласие с Общите условия на www.buy-bg.com от момента на потвърждаването на регистрацията.

(2) Лицата, по ал. 1 могат при регистрацията си при желание да попълнят и следните незадължителни полета:

- откъде са научили за онлайн магазина;

- хоби и интереси.

(3) След като регистрационната форма е попълнена и е декларирано, че данните са истински и че няма пречка за тяхното събиране и съхраняване от www.buy-bg.com, на електронния адрес, посочен в регистрационната форма, се изпраща съобщение, съдържащо линк към www.buy-bg.com. С натискане върху линка се потвърждава направената регистрация, след което ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ получава акаунт в www.buy-bg.com.

(4) След успешна регистрация, извършена по реда на ал. 1, 2 и 3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ влиза в онлайн-магазина само след въвеждане на избраното от него потребителско име /електронен адрес/ и парола.Чл. 4. (1) В случай, че след време някои от данните, попълнени в регистрационната форма вече не са актуални и поради това или по своя инициатива ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ пожелае да ги промени, същият може да направи това чрез съответното меню за промяна на настройките, до което се достига след влизане в акаунта.

(2) Не се допуска промяна потребителското име.

(3) Промяна на следните данни:

- име и фамилия /фирма/;

- ЕИК /за фирми/;

- имената на родителя/попечителя /за физически лица от 16 до 18 години/,

се извършва само от администраторите на онлайн магазина след представяне на съответен документ за направената промяна.

(4) Не се допуска промяна на електронен адрес в случай, че новият електронен адрес се дублира с електронен адрес на друг профил.

(5) Всички промени ще бъдат обработени и валидни, след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ активира изпратения му на електронния адрес /новия електронен адрес/ линк към www.buy-bg.com, отразяващ промените.


ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/


Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ имат следните права:

1. да закупуват неограничено количество стоки от www.buy-bg.com, като се спазва ограничението на чл. 12, ал. 2 при плащане с наложен платеж;

2. да отправят питания и сигнали до администраторите на www.buy-bg.com във връзка с оптимизиране работата на сайта, отстраняване на нередности в него, както и във връзка с проблеми при регистрацията или промяната на личните данни;

3. да се откажат от закупената от тях стока в предвидения за това в чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите срок;

4. да предявят рекламации на закупени от тях стоки поради несъответствие на стоките с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от настоящите Общи условия;

5. да правят справки за направените от тях поръчки и тяхното състояние преди доставката.Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ имат следните задължения:

1. да поддържат своите лични данни в www.buy-bg.com актуални;

2. да заплащат всички покупни цени и транспортни разноски за направените от тях покупки;

3. да спазват настоящите Общи условия;

4. да не накърняват доброто име на www.buy-bg.com и/или БАЙ-БГ ООД;

5. да не предоставят на трети лица данни, информация и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

6. да не предоставят на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки;

7. да опазват от трети лица своето потребителко име /електронен адрес/ и парола.Чл. 7. (1) На ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ категорично се забранява:

1. да използват акаунтите на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с или без тяхно съгласие или да предоставят акаунтите си на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с или без тяхно съгласие;

2. да използват акаунта си за цели, различни от целта на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, в т.ч. и не само за спам, за проследяване на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/, за придобиване на лични и фирмени данни и информация за лични цели или за целите на конкурентни дружества и онлайн-магазини и въобще за всякакви други действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНА и/или трети лица;

3. да се отказват от стоките или да претендират за рекламация на същата /чл. 55 и чл. 112 от ЗЗП/, ако със своите действия са повредили същите;

4. да правят всякакви последващи поръчки при положение, че не са заплатили предходни свои поръчки с плащане чрез наложен платеж;

5. да използват данни, материали, изпълними кодове и сорс кодове, графични елементи, символи, както и всяка друга техническа информация, свързана с изработката и поддръжката на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, наименованието www.buy-bg.com и логото на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, всички писмени, звукови, снимкови и други данни, текст и/или изображения, намиращи се като информация на самата интернет страница на ОНЛАЙН- МАГАЗИНА, както и нейният дизайн, а също така и всякакви други авторски права и права върху интелектуална собственост, притежавани от БАЙ-БГ ООД.

(2) Нарушаването на забраните по ал. 1, както и неплащането на дължимата покупна цена за поръчки с плащане чрез наложен платеж, ще бъде санкционирано с изтриване на акаунта и възможно ограничаване на достъпа до сайта от IP-адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/. При изтриване на акаунта поради причините, посочени в предходното изречение се губят и бонусите, посочени в чл. 8 от Общите условия.

Чл. 8. При извършени повече от 10 броя покупки от магазина или при извършване на една или повече покупки, които да надвишават сумата от 200 лева /без стойността на транспортните и банковите такси/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ получава като бонус сумата от 5 лева, които има право да приспадне от цената на следващата/ите си поръчана/и стока/и. Бонусите не могат да бъдат изплащани на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ без следващи покупки чрез ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, както и при никакви други причини и обстоятелства в т. ч., но не само смърт, ликвидация, несъстоятелност, дерегистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ и други.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА И МАГАЗИНАЧл. 9. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ имат следните права:

1. да изискват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ да изпълняват задълженията си по тези Общи условия;

2. да санкционират с изтриване на акаунта и възможно ограничаване на достъпа до сайта от IP-адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ за нарушаване на предвидените в Общите условия забрани.Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не носят отговорност за:

1.действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ в сайта;

2.за неполучаване на стока от ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ поради неточно или непълно представяне от него на лични данни;

3.за забавяне или недоставяне на стока от страна на производител и/или вносител на същата поради всякакви причини;

4.за неналичност на предлагана или вече поръчана стока, когато източник на невярната информация е производителят или вносителят на тази стока;

5.за закъснение при доставката на стока, причина за което са действия или бездействия на Български пощи ЕАД или куриерска служба;

6.за злонамерени действия, извършени от лица, които са узнали потребителското име и паролата на ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/.Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ имат следните задължения:

1. да организират доставката на закупените стоки на посочените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ адреси или на друго, удобно за тях място;

2. да възстановят платените суми на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/, в случай че същите са упражнили правото си на отказ от продажбата или при условията на чл. 10, т. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 8, изр. 1-во, чл. 17, ал. 9, чл. 21, ал. 2 от настоящите Общи условия. и стоката не е частично или изцяло счупена и/или повредена поради причини, които не се дължат на неин дефект или несъответствие;

3. да организират замяната или ремонта на закупена стока поради нейно несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от настоящите Общи условия;

4. да не предоставят на трети лица поверените им лични данни, информация и сведения, както и данни и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/;

5. да не предоставят на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки;

6. да дават справки за направените от тях поръчки и тяхното състояние преди доставката;

7. да актуализират възможно най-бързо информацията за наличност или изчерпване на дадена стока или неин модел, както и на неин размер.


V. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ


Чл. 12. (1) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ има право да прави поръчки за закупуване на стоки от ОНЛАЙН-МАГАЗИНА.

(2) Един ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ няма право да поръчва стоки на обща стойност повече от 200 лева, в случай, че ще заплаща същите с наложен платеж.Чл. 13.(1) Поръчките в www.buy-bg.com се извършват, като след разглеждане на желаната стока в каталога, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ активира опцията за въвеждане на стоката в своята потребителска кошница.

(2) Въвеждането на стока в кошницата може да се извърши само, ако същата е налична и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е посочил и желаният размер на стоката, когато тя се предлага в различни големини.

(3) След въвеждането на стоката в кошницата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва, последователно, да въведе следната информация:

1. предпочитан от него адрес за доставка;

2. телефон за доставка /задължителен в случай на покупка с наложен платеж до 200 лева или при покупка на стоки от лице от 16 до 18 г./;

3. метод на доставка /чрез Български пощи ЕАД или куриерски служби/;

4. начин на плащане, съобразно чл. 14, ал. 1 и съгласие за предварително плащане /освен когато избраният начин е чрез наложено плащане на стоки до 200 лева/;

5. полезна за него информация, която ще улесни доставката.

(4) При попълване на информацията по предходната алинея ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ ще бъде подпомаган от предоставени писмени разяснения, а, при необходимост, може да се обърне за съдействие и към администраторите на сайта.

(5) След въвеждането на цялата изискуема информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва да изпрати своята поръчка за обработване.

VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ФАКТУРА, ПЛАЩАНЕ


Чл. 14. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ сам определя начина си на плащане за поръчаната от него стока между някоя от следните възможности:

- посредством всички видове кредитни и дебитни карти;

- посредством следните системи за разплащане –  PayPal, MoneyBookers, Google Checkout;

- чрез банков превод по посочените в www.buy-bg.com сметки;

- чрез наложен платеж


(2) Плащане чрез наложен платеж може да се извърши само за една или повече стоки на обща стойност до 500 /пет стотин/ лева с включен ДДС, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ няма други поръчани и незаплатени чрез наложен платеж стоки.Чл. 15. (1) До 24 часа след получаване на поръчката, ПРОДАВАЧЪТ обработва същата и изпраща по електронна поща и/или факс на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ проформа-фактура с посочени в нея цена на стоката /стоките/, разходите по доставката и дължимия ДДС.

(2) В проформа-фактурата ще бъде посочен единствено каталожния номер на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ стока и същата няма да бъде описвана, освен, при изрична молба на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/.Чл. 16.(1) След получаване на проформа-фактурата по предходния член, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ извършва плащане на всички дължими суми по избрания от него начин, освен, ако този начин е чрез наложен платеж.

(2) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не извършват действия по заявената поръчка до момента на нейното пълно заплащане /цена, разноски по доставка и ДДС/.

(3) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не носят отговорност за изчерпване на количествата на дадена стока, в следствие на по-късно плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/. В този случай, платеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ /цена, разноски по доставка и ДДС/ се връща на същия, по уговорен от страните начин или, ако бъдеща доставка е възможна и ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има интерес от това, страните се съгласяват стоката да бъде поръчана от ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН- МАГАЗИНА и доставката й да се забави.

VII. ДОСТАВКА

Чл. 17. (1) След получаването на плащането /или след изпращането на фактурата, в случаите на плащане чрез наложен платеж/, във време от 9 ч. до 20 ч., служител на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНА ще се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ по телефон или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ по електронна поща, за уточняване на всички подробности по доставката на стоката.

(2) Свързването по телефон при плащане чрез наложен платеж до 200 лева, при покупка на стоки от лице от 16 до 18 г. или при извършване на поръчки в събота или неделя е задължително.

(3) Поръчаната стока се доставя на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ адрес, като последният се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

(4) Поръчаната стока се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и

ползвания транспорт за доставка.

(5) Поръчаната от клиента стока се доставя до 72 часа (3 работни дни) на

посоченият адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е

потвърдена и платена.

(6) Доставки не се извършват на официални празници и в неработни дни.

(7) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ не бъде открит в уговореното време за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, ПРОДАВАЧЪТ и ОНЛАЙН- МАГАЗИНЪТ се освобождават от задължението да извършат доставката.

(8) Недоставената стока по ал. 7, освен при поръчки с плащане чрез наложен платеж, се пази в продължение на 24 часа от уговореното време за изпълнение на доставката, след което същата може да бъде закупена от друг ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/. В случай че, в посочения в предходното изречение срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ потвърди желанието си да получи поръчаната стока, той поема за своя сметка разходите по доставката и съхранението на стоката, които се заплащат при получаване на стоката.

(9) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ повторно не бъде открит в уговореното време за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и ПРОДАВАЧЪТ и ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ се освобождават от задължението да извършат доставката, след което същата се предлага за закупуване от друг ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/.

(10) При доставката, стоката се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ окомплектована, заедно с гаранционна карта /когато производителят или вносителят предвиждат гаранция за стоката/ и данъчна фактура, за заплатената от последния цена. Предаването на стоката в случаите на покупка чрез наложен платеж става само след заплащането на цялата дължима сума /цена, разноски по доставка, ДДС и евентуално допълнителните разноски за повторната доставка и съхранение на повторно доставената стока/.

(11) При доставката на стоката, на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ се предава и един брой писмено потвърждение на информацията по чл. 52, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, което съдържа:

- фирмата /наименованието/, служебния адрес, електронната поща и телефоните за контакт на ПРОДАВАЧА и ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ може да изпраща жалби;

- правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;

- данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции /в т. ч. възстановяване на цената, заплатена за потребителската стока, заменяне или поправка на стоката или полагане на други грижи за нея, без това да е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/, когато потребителската стока не отговаря на условията, обявени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в рекламата, свързана с него/.

VIII. ОТКАЗ ПО ЧЛ. 55 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продажбата в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 от ЗЗП /чл. 17, ал. 11 от настоящите Общи условия/.

(2) Когато ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по чл. 54 от ЗЗП /чл. 17, ал. 11 от настоящите Общи условия/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право да се откаже от продажбата в срок от три месеца, считано от датата на получаване на стоката.

(3) Когато информацията по чл. 54 от ЗЗП /чл. 17, ал. 11 от настоящите Общи условия/ е предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ в рамките на срока по ал. 2, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) За упражняване на правото си на отказ ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1, като ги върне във вида, в който ги е получил, без да са използвани, без да е нарушена целостта на опаковката им и със съпровождащата ги документация.

Чл. 19.(1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ в пълен размер заплатените от него суми /без разноските по доставките и евентуалното съхранение на стоката при повторна доставка/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е упражнил правото си на отказ от сключения договор или при условията на чл. 10, т. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 8, изр. 1-во, чл. 17, ал. 9, чл. 21, ал. 2 от настоящите Общи условия.

(2) Възстановяването на сумите /без разноските по доставките и евентуалното съхранение на стоката при повторна доставка/ се извършва след оглед и приемане на стоките от ПРОДАВАЧА в срока по ал. 1, по някой от следните начини:

- посредством кредитни и дебитни карти;

- посредством следните системи за разплащане – ePay, PayPal, MoneyBookers, Google Checkout;

- чрез банков превод по посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ сметки;IX. РЕКЛАМАЦИИ, ГАРАНЦИИ


Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато стоката:

1. не притежава характеристиките, посочени в ОНЛАЙН-МАГАЗИНА и не е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. не отговаря на описанието, дадено от ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН- МАГАЗИНА под формата на мостра или образец;

3. не притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

(2) Рекламацията може да се претендира само, ако причината за несъответствието не е причинена от действие или бездействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ и/или на трети лица и/или в резултат на неподходящи атмосферни условия.

(3) Срокът на рекламацията се определя от чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП.

(4) Рекламацията се предявява писмено пред ПРОДАВАЧА или пред упълномощено от него лице, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ посочва предмета на рекламацията и предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията – ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗЗП начинът за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ПРОДАВАЧА, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

- значимостта на несъответствието;

- възможността да се предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

(5) При подаване на рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

- касова бележка или фактура;

- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

- други документи, установяващи претенцията по основание и размер.Чл. 21. (1) Замяната или ремонтът на стоката са безплатни за ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ и следва да извършат в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/. ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ заплаща само разноските по транспорта на стоката.

(2) След изтичането на срока по ал. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право да развали сделката и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска връщане на част от нейната цена.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ не може да претендира за разваляне на сделката, ако несъответствието на потребителската стока с договореното е незначително.

(4) Връщането на стоки се извършва с куриери предвидени само и единствено от ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ, изрично се забранява на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧЪТ/ да изпраща стоки/а със собствен куриер и да изисква от ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ, наложен платеж, ако въпреки забраната възникне такъв случай ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ има право да не заплати сумата и да върне куриера със стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧЪТ/.


X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 22. (1) Никоя от страните няма право, без предварителното писмено съгласие на насрещната страна по тези Общи условия, да разкрива по какъвто и да е начин на трети лица лични данни, информация и сведения, както и данни и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на тази насрещна страна.

(2) Никоя от страните няма право без предварителното писмено съгласие на насрещната страна по тези Общи условия да разкрива по какъвто и да е начин на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки.


Чл. 23. Страните се съгласяват, че всички данни, материали, изпълними кодове и сорс кодове, графични елементи, символи, както и всяка друга техническа информация, свързана с изработката и поддръжката на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, наименованието www.buy-bg.com и логото на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, всички писмени, звукови, снимкови и други данни, текст и/или изображения, намиращи се като информация на самата интернет страница на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, както и нейният дизайн представлява изключителна интелектуална собственост на ПРОДАВАЧА по тези Общи условия.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. Страните по Договора се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

Чл. 25. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички претърпени вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-късно от 3 (три) дни след узнаването/. В уведомлението се описва подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 26. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 2 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този договор и всички произтичащи от него задължения (с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила).

XІI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ДРУГИ

Чл. 27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е длъжен да обезщети ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи /включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения/, настъпили вследствие на негови действия или бездействия, които противоречат на настоящите Общи условия и другото българско законодателство в областта на защитата на потребителите.

Чл. 28.(1) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ могат да изменят тези Общи условия или да приемат нови Общи условия.

(2) Измененията в Общите условия или новите Общи условия се публикуват в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и влизат в сила от датата, посочена в тях.

(3) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ ще бъде уведомяван за влизането в сила на измененията в Общите условия /или за приемането на нови Общи условия/ при първото си последващо влизане в МАГАЗИНА, след което ще му бъде предоставяна възможност да ги приеме. Отказът за приемане ще води до изтриване на акаунта от страна на администраторите на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА.

(4) Условията по вече направени поръчки, извършени плащания и неполучени доставки се уреждат по Общите условия, действали преди изменението или приемането на нови.

Чл. 29. Ако някоя от клаузите на Общите условия стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА "БАЙ-БГ ООД"

1.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „БАЙ-БГ ООД“ със седалище и адрес на управление: 1404 гр.София, бул.“България” № 75, ет. 4, рег. в Търговския регистър с ЕИК: BG201588238 и представлявано от Радослав Димитров Козарев и Серги Бойков Боянов в качеството си на управители наричано по долу за краткост (“БАЙ-БГ”, “ние“, „нас“) и потребителите („вас) възникващи при предоставяне и ползване на услуги. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което ползва или заявява ползване на услугите предоставени от БАЙ-БГ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТEЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

С изпращането на приложението и чрез използване на услугите, потребителите се съгласяват да се съобразяват с реда и условията, изложени в настоящите Общи условия. БАЙ-БГ може да прекрати предоставянето на услуги по всяко време, с или без предизвестие, вследствие на поведение, което е в нарушение на настоящите Общи условия, или при поведение, с което използването на услугите би могло да навреди на трети страни.БАЙ-БГ може, по всяко време и по своя преценка да промени настоящите Общи условия, с или без предизвестие. Такива промени или модификации, влизат в сила за всички страни след публикуването им на този уеб адрес (URL): http://www.buy-bg.com/obshti_uslovia_v_buy-bg.com. Отговорност на ползвателя на услугите е да следи за нанасянето на промени в настоящите Общи условия, като проверява периодично тяхното съдържание.

2. УСЛУГИ
БАЙ-БГ предлага на потребителите асистиране при регистрация на домейн име, хостинг на интернет сайт и имейл хостинг услуги за продължителността на срока на договора. Услугите се предоставят въз основа на наличната техника и наличието на оборудване. (хардуерно и софтуерно). БАЙ-БГ си запазва правото да не предоставя една или повече услуги, когато е необходимо или когато оборудването не е на разположение, или поради някаква друга причина.

3. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WORDPRESS WEB 2.0 ПЛАТФОРМА
БАЙ-БГ предоставя на Потребителите неизключителен, непрехвърляем, ограничен достъп за използване на Wordpress Web 2.0. Wordpress Web 2.0 е разработен и е собственост на Automattic Inc., и всяко възпроизвеждане, промяна, създаване на производни произведения или преразпределение е изрично забранено. Всички потребители използващи услугите предоставени от БАЙ-БГ се съгласяват с Общите условия за използване на платформата Wordpress предоставени на следният интернет адрес URL - http://en.wordpress.com/tos/4.ИМЕЙЛБАЙ-БГ предоставя на потребителите възможност за изпращане и получаване на електронна поща чрез Интернет. БАЙ-БГ си запазва правото, по свое усмотрение да ограничи обема на съобщенията, изпратени или получени от потребителите, с цел поддържане на качеството на нашите услуги за електронна поща и защита компютърни си системи.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ:
Какво да се разбира под НЕОГРАНИЧЕНО: БАЙ-БГ не поставя неограничена и произволна граница на средствата предоставени от БАЙ-БГ, които всеки потребител може да използва.Какво да не се разбира под НЕОГРАНИЧЕНО: Предоставените пакети от услуги не са предназначени да поддържат по-големи от нормалното хостинг нужди на големи корпорации и/или предприятия. Пакетните услуги не са предназначени за използването им като онлайн „склад“ за съхранение на голям брой снимки, видео файлове, архивирани документи и други подобни. Изрично се забранява използването на пакетните услуги с цел пиратско споделяне на файлове от всякакъв вид. За предотвратяване на подобни злоупотреби БАЙ-БГ поставя лимит от 5GB свободно място на сървърите си и 1GB/месец трафик. Ако потребител използващ пакетните услуги на БАЙ-БГ има нужда и/или желание от използването на повече сървърно място и/или трафик, може да наеме срещу допълнително заплащане на месечна база. БАЙ-БГ си запазва правото едностранно и без предупреждение да преустанови и/или прекъсне достъпа до сървърите или услугите предоставяни на потребител, ако установи поведение застрашаващо нормалното функциониране на цялата система.

6. РЕГИСТРАЦИЯ НА ИМЕ НА ДОМЕЙН(DOMAIN NAME).
БАЙ-БГ предоставя като част от пакетните услуги асистиране при регистрацията на Име на Домейн през NAME.COM и при стриктно спазване на Общите условия на ICANN. Регистрацията на име на домейн е ограничена до един от следните видове - .com/.net/.eu/.org/.info/.biz. Всички останалите окончания на име на домейн могат да бъдат регистрирани след предварително запитване и заплащане на съответната им цена. Потребителят използващ пакетните услуги приема и се съгласява, че няма да прехвърля регистрацията на име на домейн към друг регистратор на име на домейн по време на първите 60 дни от първоначалната регистрация, или в рамките на 60 дни от всеки успешен трансфер или подновяване на регистрацията. Потребителят приема се съгласява, с възможността БАЙ-БГ да постави име на домейн в „домейн Lock“ статус, за да се предотврати неоторизирано прехвърляне на име на домейн.Всички потребители, които желаят да прехвърлят своята регистрация на име на домейн към друг регистратор подлежат на допълнителна такса по прехвърляне на име на домейн. Потребители, които желаят да прехвърлят своята регистрация на име на домейн към друг регистратор на име на домейн, докато е с изтекъл срок на регистрация, също са обект на такса за прехвърляне на име на домейн.Такса по прехвърляне на име на домейн с окончание .com/.net/.eu/.org/.info/.biz – 35 лева.

7. Такси за обслужване / плащания / фактури
Всички такси и цени са в Български лева, освен ако изрично не е предвидено друго.БАЙ-БГ използва автоматизирана система за обработка на плащанията и приема Кредитни/ Дебитни карти, PayPal, E-pay, Easy Pay и Наложен платеж от Еконт Експрес.Сервизните такси са дължими в момента на поръчката или в деня на подновяване. Всички такси трябва да бъдат платени в пълен размер.Фактури за всички заплатени пакетни услуги ще бъдат предоставяне на потребителя в 3 дневен срок от извършване на плащане. Ако потребителят приеме фактурата без възражение се счита, че тя е призната и отговаря на действително уговореното.Заплащане на предоставените пакетни услуги се извършва от 1-во до 5-то число на текущия месец.В случай на забава за плащане от страна на потребителя, предоставянето на пакетните услуги ще бъде преустановено без предизвестие от страна на БАЙ-БГ в рамките на 48 часа.

8.ПРЕКРАТЯВАНЕ / АНУЛИРАНЕ / ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ
БАЙ-БГ може да прекрати предоставянето на услугите при следните обстоятелства (неизчерпателен списък):1. Неплащане на изискуеми такси.2. Нарушение на срок или условие от настоящите Общи условия.Потребителят може да се откаже от предоставяните пакетни услуги по договорното правоотношение при условие, че даде писмено едномесечно предизвестие на БАЙ-БГ и след пълното заплащане на дължимите и изискуеми такси.

9. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
При използване на пакетните услуги предоставяни от БАЙ-БГ потребителят ще избира свое Потребителско име и Парола. Посредством последните на потребителят ще бъде продоставян достъп до пакетните услуги. Потребителят приема да бъде отговорен и да пази Потребителското си име и Парола от неоторизиран и/или нерегламентиран достъп на трети страни. БАЙ-БГ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за нерегламентирано и/или неоторизирано използване на Потребителско име и/или Парола на потребител.

10. Забранено поведение.
БАЙ-БГ не позволява на Потребителя използването на непоискани търговски съобщения (спам) с цел насърчаване използването на продукти и/или услуги. Достъп