Информация

 Тук можете да намерите информация за следните аспекти свързани с пазаруването в BUY-BG.COM

 

 

Кратка информация 

Когато извършваме доставка: 

Поръчаната от Вас стока се проверява от служител, който при евентуален проблем/дефект сигнализира на наш оператор, който пък впоследствие има за задължение да се свърже с Вас и да Ви уведоми за евентуалните промени. Наша практика е винаги да предупреждаваме нашите клиенти за мостри, бракувани или дефектни стоки. С тази своя практика спестяваме, както Вашето, така и нашето време, тъй като в случай на проблем или рекламация, съпътстващите документационни и организационни дейности са много повече и по-сложни, от предприемането на това действие. 

Начини на плащане: 

Можете да заплатите чрез:

- Наложен платеж

- Банков превод

- Чрез PayPal

Документация:

След направена покупка и извършено плащане, с цел Вашето удобство и следването на екосъобразни принципи, ще изпратим на посочения от Вас Email адрес, копие от фактура и гаранция, ако такава е приложима. Ако желаете да Ви изпратим оригиналите на хартиен носител, моля да се свържете с нас.

Изискване на гаранционно обслужване: 

Молим, при получаване на продукта да направите оглед за видими дефекти или повреди. Ако установите такива, веднага попълнете полето за обратна разписка, което ще получите от куриера. При установяване на повреда или дефект на продукта в по-късен етап, молим в най-кратък срок да ни уведомите за повредата. Това можете да направите чрез нашата онлайн форма за рекламации и гаранционно обслужване, намираща се във Вашия акаунт.

Сигурност: 

Поръчаната от Вас стока се проверява от служител, който при евентуален проблем/дефект сигнализира на наш оператор, който пък впоследствие има за задължение да се свърже с Вас и да Ви уведоми за евентуалните промени. Наша практика е винаги да предупреждаваме нашите клиенти за мостри, бракувани или дефектни стоки. С тази своя практика спестяваме, както Вашето, така и нашето време, тъй като в случай на проблем или рекламация, съпътстващите документационни и организационни дейности са много повече и по-сложни, от предприемането на това действие.

 Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Информация относно рекламации и изискване на гаранционно обслужване

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

На телефон 0885 87 61 63  ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

 

За допълнителна информация https://www.kzp.bg/   https://webgate.ec.europa.eu/